Víte, co je to multikulturní výchova?

Víte, co je to multikulturní výchova?

Multikulturní výchova představuje nový předmět, který se bude promítat do vzdělávání vašeho potomka. Víte přesně, co si pod takovou „výchovou“ představit a jak přispět k jejímu rozvoji? Pojďme si povědět víc.

Co je to multikulturní výchova?

Multikulturní výchova se nebude do vyučování promítat jako samostatný předmět, ale jako oblast, která se bude objevovat v různých disciplínách a která by měla prostupovat celým klimatem školy. Jejím hlavním úkolem je vychovávat děti k rasové toleranci a k odmítání násilí.

To je dnes, v době, kdy jsou otevřené hranice, velmi důležité. Tato výchova pomůže dětem vytvářet si zdravý postoj vůči imigrantům a jejich, někdy odlišným, hodnotám. Je nutné od dětství v dětech pěstovat respekt k jiným kulturám, porozumění a vědomí sounáležitosti.

Cíle multikulturní výchovy

Nyní si načrtneme cíle, kterých se snaží dosahovat multikulturní výchova. Měli byste je znát i vy – rodiče. Je totiž nutné, aby i vy jste se podíleli na multikulturní výchově vašich potomků.
Celkově jde o to, aby si žáci osvojili tzv. interkulturní kompetence – tj. postoje, které podporují chápání kulturních specifičností jiných etnických skupin.

Cílem je rozvoj integrace jednotlivce do multikulturního prostředí, respektování základních lidských a občanských práv, poznat a akceptovat rozdílné kultury, dokázat bez bariér komunikovat s příslušníky jiného etnika, rasy atd.

Proč je multikulturní výchova důležitá?

Žijeme v době, kdy se otevírají hranice, a svět se tak „zmenšuje“. Rychleji se šíří informace, rychleji se komunikuje a mizí jazykové bariéry. Častěji cestujeme do ciziny a i k nám častěji směřují cizinci. Na druhé straně ale paradoxně roste izolace jednotlivců, jsme více anonymní, roste terorismus, přetrvávají tendence řešit konflikty násilím, agresivitou.

Proto je také důležité zavést takovou výchovu, která by od začátku dětem nabízela jiné formy chování a jiné způsoby řešení problémů.

Jak vychovávat dítě multikulturně doma?

A jak vy můžete přispět k multikulturní výchově svého potomka? Především mu dávejte najevo, že mezi lidmi různých etnik neexistují rozdíly, kvůli kterým bychom jimi mohli pohrdat. Učte je, že není horší a lepší kultura.

Pokud budete u toho, když se váš potomek setká, ať už prostřednictvím televize nebo ve svém okolí, s projevy rasové či etnické nesnášenlivosti, vysvětlete mu, že toto chování je naprosto neadekvátní a hloupé.

Škola do svého rámcového vzdělávacího programu zařadila multikulturní výchovu. Pomozte škole vychovávat rozumné jedince, kteří netrpí xenofobií, ani předsudky!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *