Genetická metoda čtení 3

Genetická metoda čtení 3

V předchozích dvou částech jsme si povídali o genetické metodě čtení, v tomto díle se podíváme na časový rozvrh vyučování touto metodou.

Průběh výuky pomocí genetické metody

I. pololetí

Září:
Děti se seznamují mezi sebou, důležitý je trénink sluchové analýzy a syntézy (příklad her: co slyšíš na konci slova máma, jakým písmenem začíná slovo vesnice apod.?, děti „spí“ hlavou na lavicích a učitelka volá např. „Vzbuďte se na písmenko H!“) důraz se klade na rozvoj slovní zásoby ( děti vyprávějí o tom, co dělaly o prázdninách, o víkendu, učí se vyjadřovat názory. Pozornost je věnována i konkrétní podobě písmen – děti modelují počáteční písmena svých jmen, učí se svůj podpis i psaní jmen spolužáků). Práce s prvními listy v učebnici a pracovního sešitu – samohlásky.

Říjen, listopad:

Počátek systematické práce s první částí učebnice Učíme se číst. Děti už umí většinu písmen pojmenovat, procvičují se samohlásky a přidávají se souhlásky. Velký důraz je kladen i na fonetické hry – rozklad slov na hlásky :P-E-S, T-A-B-U-L-E a jejich následné skládání do slov: PES, TABULE, Kterou hlásku slyšíš na začátku slova vesnice? apod. Výuka probíhá přibližným tempem 2-3 písmena za týden.

Prosinec: 

Děti mají zvládnutou a osvojenou celou abecedu, dokáží systematicky číst texty z učebnice a připravují se na přechod k druhé části učebnice a čtení malé tiskací abecedy.

Leden: 

Pozvolna nastupuje práce s druhou částí učebnice a přechod ke čtení malé tiskací abecedy; děti zatím tímto druhem písma nepíší. Pouze čtou. Na základě podobnosti si děti osvojí malou tiskací abecedu ve velmi krátkém období – cca 1 týden. A protože ve druhé části čítanky jsou texty psány jenom malými písmeny, je přechod opravdu rychlý (U nás konkrétně po přechodu na malá písmena syn četl zpočátku trochu pomalejším tempem než jak jsme byli zvyklí, ale jak si postupně zafixovával nové tvary písmen, tempo čtení se zrychlovalo a nyní (polovina února) čte kratší slova plynně a na složitější potřebuje jen krátký čas než si je v duchu přečte.)Začíná se s nácvikem psaní psacího písma do písanek upravených pro genetickou metodu. (Postup je poměrně rychlý, děti již mají rozvinutější jemnou motoriku. Od ledna do února syn zvládl 1. díl písanky a nyní už pokračují v 2. díle. Píšou celá slova, která skládají do vět. Téměř odpadlo psaní slabik.)

II. pololetí

Únor: 

Děti čtou poměrně složité texty v malé tiskací abecedě, nejsou zaměřeny jen na čítanku, ale používají i jiné zdroje (u syna ve škole v rámci projektového vyučování děti shromažďují k zadanému tématu informace z různých zdrojů – internet, časopisy, knihy), děti trénují skládání slov, skládání přeházených slov do vět, k zaznamenání složitějších myšlenek slouží i nadále hůlkové písmo.

Výhled do konce školního roku:

Nácvik psaní všech samohlásek a souhlásek, přechod k písemnému vyjadřování pouze psacími písmeny. Nácvik a zdokonalování čtení. Plynulost čtení, čtení s porozuměním. Důraz na správnou intonaci.

Závěrečné shrnutí

Genetická metoda je jednou z metod, jednou z cest k tomu, jak naučit děti číst. Díky tomu, že děti již před vstupem do školy většinou znají nějaká písmenka, je pro ně metodou přirozenou. Výuka probíhá hravou a pro děti poutavou formou. Pro děti je motivující rychlý postup čtení – již kolem vánoc si mohou číst texty psané hůlkovým písmem. Až na výjimky je vhodná pro většinu dětí. Problém může nastat u dětí dyslektických – pro ně je vhodnější cestou metoda slabikovací – analyticko-syntetická metoda.

Mimo těchto dvou metod čtení se ještě můžeme setkat s metodou globální. U této metody je základem rovnou celé slovo užité ve větě. Při výuce se používá zápis pomocí velkých tiskacích písmen – základní pojmy – slova – se děti učí jako celek, bez rozlišování jednotlivých písmen. Vnímají slova jako slovní obrazy Až po nějaké době (několik týdnů), kdy děti poznají řadu slovních obrazů, začínají buď spontánně nebo s pomocí různých didaktických her rozlišovat hlásky a písmena. Metoda byla poměrně rozšířená v řadě škol v letech 1927–1984. Tato metoda předpokládá dobrou zrakovou paměť a pochopení textu.

Literatura:

Wagnerová, Jarmila. Jak naučit číst podle genetické metody. Plzeň : Fakulta pedag., 1996.
Wagnerová, Jarmila. Učíme číst genetickou metodou. Videokazeta. PC Plzeň, 1998.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Ověření *