Genetická metoda čtení

Genetická metoda čtení

O metodách výuky čtení jste si už na Dětských stránkách mohli přečíst. Dnes se podrobněji podíváme na genetickou metodu čtení. A protože se můj syn začal od září učit číst touto metodou, dovolila jsem si přidat pár osobních postřehů (v textu značeny kurzívou).

Ačkoli se s touto metodou nevyučuje ve všech školách, nejedná se o metodu novou, základy této metody byly položeny již v roce 1913 v tehdy velice moderní a populární čítance Poupata (Josef Kožíšek), moderní metodiku této metody zpracovává od roku 1995 PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc., autorka souboru učebnic a pracovních listů.

Od samého začátku žáci čtou i zapisují celé věty, slova nejprve hláskuji (A-D-A-M) a poté opět spojují ve slova (ADAM). Začíná se nácvikem sluchové analýzy a syntézy nejprve u krátkých slov a postupně se přechází ke slovům delším a složitějším. (Se synem jsme se věnovali nácviku „marťanštiny“ – rozklad slova na hlásky a jeho následné složení – celé první dva měsíce školního roku). Naučená velká tiskací písmena děti zároveň i píší, pokud žáci zvládnou velká tiskací písmena, přechází se na nácvik malých písmen.

Klady

Rychlost nástupu čtení, a to nejen slov, ale i vět a jednoduchých textů (Po 4 měsících výuky je syn schopen přečíst krátkou pohádku, příběh atd., bez zaškobrtnutí čte nadpisy a nápisy a třeba i názvy obcí při jízdě autem. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že tato schopnost číst nápisy kolem sebe je velmi silnou motivací a povzbuzuje zájem o další čtení, takže syn se snaží přečíst prakticky cokoli, co je psáno velkými tiskacími pímeny. A protože si zároveň s velkými písmeny ukazují i tvary malých písmen, nedělá mu větší problém přečíst ani ta.)

Podle pedagogů dokáží žáci lépe vnímat obsah vět, jde tedy o čtení s porozuměním. Pokud bych měla srovnávat s klasickou „slabikovací“ (analyticko-syntetickou) metodou (číst se s ní učí někteří synovi kamarádi), tak ve chvíli, kdy syn již pomocí obrázků tvoří vlastní věty, kamarádi se teprve učí číst a psát slabiky.

Okamžité psaní velkých tiskacích písmen, které umožní dětem procvičit jemnou motoriku a připravit je na psaní složitějších psacích písmen, se kterým se začíná od druhého pololetí školního roku.

Praktická využitelnost čtení a psaní velkých písmen – děti mohou téměř okamžitě psát, což je využitelné i v ostatních předmětech, např. v prvouce názvy stromů, ovoce apod., v matematice mohou děti číst jednoduché slovní úlohy.

Zápory

Hlavní nevýhodou je to, že tato metoda není příliš rozšířená – jde o metodu minoritní-, může se tedy stát, že např. při stěhování nenajdete školu, kde se touto metodou vyučuje – přechod na analyticko-syntetickou metodu může činit vašemu díku obtíže, ale i naopak: pokud do školy, kde se vyučuje genetickou metodou, přestoupí žák, který se začal učit číst metodou „slabikování“, může mít problémy s nácvikem sluchové analýzy a syntézy, která je základem genetické metody. Může se také stát, že některé dítě vůbec není schopno analýzy a syntézy hlásek.

Shrnutí

Díky svým výhodám jako je usnadnění procesu čtení, čtení s porozuměním a následné pozitivní motivaci ke čtení, je tato metoda vhodná téměř pro všechny děti a to nejen na základních školách, ale začala se používat i na školách praktických Pokud máte dítko, které si už před nástupem do školy hláskovalo a pokoušelo se samo číst, ale neslabikovalo a pokud chcete na jeho dovednost navázat, ptejte se po škole s genetickou metodou výuky. Pokud vaše dítě začalo samo slabikovat, je pro něj vhodnější „klasická“ metoda. Použití obou čtecích metod by dítě zbytečně brzdilo a mátlo.

Pracovní listy ke genetickému čtení na Dětských stránkách

V následujících dnech se na Dětských stránkách objeví první pracovní listy pro žáčky, kteří se učí číst touto metodou.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *