Jak se vyvíjí dětská morálka?

Zajímalo vás někdy, jak se vyvíjí morální vlastnosti u dětí? Kdy je dítě zodpovědné za své činy a kdy ho za přečiny netrestat, protože je ještě příliš malé?

Mravní vývoj dítěte
Může se narodit dítě, které má hned od začátku předurčené, že jednou bude zločincem? Ne, naštěstí taková osudovost v jedinci zakódována není. Člověk se sice rodí s určitými predispozicemi, ale utváří ho především prostředí, ve kterém vyrůstá.
Od dětství si jedinec postupně zvnitřňuje požadavky, které jsou na něj kladeny. Postupně je přijímá za své. Tento proces se neděje přes noc. Jde o poměrně dlouhý vývoj. Ze začátku děti neplní své povinnosti proto, že by cítily, že to tak má být, ale proto, aby se zavděčily nějaké autoritě, nejčastěji rodičům.
Dítě hodnotí činy podle důsledku, ne podle motivu, např.: Dvě děti rozbijí vázu – jedno dítě to udělá úmyslně, druhé omylem. Dospělý člověk ví, že horší přečin udělalo první dítě. Malý prcek to však nevidí. Pro něj je důležité to, že je rozbitá váza. Už nehodnotí, jak se to stalo. Proto oba činy jsou pro malé dítě stejně špatné.

Vývoj dětské morálky
V psychologii je dodnes uznáván šestistupňový morální vývoj psychologa Kohlberga. My si teď jednotlivé stupně přiblížíme.

1.stupeň: Dítě poslouchá autoritu, jen aby se vyhnulo trestu. Kdyby vědělo, že autorita nad ním nemá dohled a o jeho prohřešku se nedozví, neposlouchalo by.

2. stupeň: Dítě ví, že dodržovat pravidla je správné, ale pouze když je to přímo v jeho osobním zájmu. Toto stádium je zaměřené na uspokojování vlastních potřeb. Projevuje se zde snaha o získání maximálních výhod.

3. stupeň: Jedinec si uvědomuje, že je dobré žít podle toho, jak společnost očekává, že žít budeme. Projevuje se zde snaha o konformitu.

4. stupeň: Tento stupeň se vyznačuje dodržováním zákonů a pravidel. Činy jsou hodnoceny podle toho, zda přináší ztrátu na cti. Dalším kritériem je pocit viny, který se snažíme minimalizovat.

5. stupeň: Dítě se podílí na společenských hodnotách. Zároveň ale samostatně zvažuje hodnoty a práva. Nejde jen o to, aby čin byl přijat společností, ale zároveň o to, aby podporoval úctu člověka v sebe samého.

6. stupeň: Je zde zřejmá odpovědnost za obecné etické principy (spravedlnost, rovnost lidských práv…). Čin je veden snahou o poctivost. Jedinec se zaměřuje na své svědomí.

První dvě stádia patří do prekonvenční úrovně morálního vývoje, věkově spadá od 2 – 7 let. Další dvě stádia řadíme do konvenční úrovně, tj. 7 – 11 let a poslední, postkonvenční, stádium je od dvanáctého roku dítěte.

Ujasnili jsme si, jak se v dítěti vyvíjí morální vlastnosti a kdy je zhruba zodpovědný za své činy. Můžete si tedy lépe dát pozor na to, abyste svou ratolest neomlouvali za přečiny příliš dlouho.
Ano, nechcete trestat a myslíte to se svým dítětem dobře, ale pokud mu budete vše odpouštět, tak ve výsledku byste mohli potomkovi velmi uškodit a narušit jeho morální vývoj!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *